Energie

Verontreinigingen in afvalwaterstromen kunnen een belangrijke bron van energie zijn en hier komst steeds meer belangstelling voor. AIFORO heeft veel ervaring met het benutten van de energie uit zuiveringsslib door vergisting, verbranding, vergassing of pyrolyse. Daarnaast heeft AIFORO ervaring met diverse soorten van energieopwekking uit biomassa stromen. Bij verbranding of omzetting in een gas bij vergassing is gasreiniging van essentieel belang. Ook hieraan kan AIFORO een bijdrage leveren.