Onderzoek aanmaak polymeer voor slibontwatering

Waterschap ScheldestromenVoor een goede ontwatering van slib uit de rioolwaterzuivering is het nodig om een flocculant te doseren. Dit flocculant is een geladen polymeer dat er voor zorgt dat de slibvlokken groeien en de lading op de slibvlokken neutraliseert. In de regel zijn de slibvlokken negatief geladen en daarom wordt meestal een kationisch polymeer ingezet bij het ontwateren van slib. Het polymeer wordt aangeleverd als een emulsie of dispersie met een aandeel van ongeveer 40-50% actief polymeer. Voor de ontwatering wordt dit polymeer verdund tot een concentratie van 0,2-0,5%. Deze verdunning zorgt ervoor dat het polymeer kan rijpen en daarmee voldoende activiteit heeft om een goede ontwatering te bereiken.

Uit onderzoek van Aiforo voor de STOWA is naar voren gekomen dat waterschappen nauwelijks controles uitvoeren op de kwaliteit van de aanmaak van het polymeer. Orienterend onderzoek wees uit dat de rijping in de praktijk installaties mogelijk niet altijd voldoende is. Toch geven de waterschappen samen jaarlijks meer dan 40 miljoen euro uit aan dergelijke polymeren.

Als vervolg op dit STOWA onderzoek zal Aiforo in opdracht van Waterschap Scheldestromen nader onderzoek doen naar de rijping en kwaliteit van het polymeer bij twee ontwateringslokaties van het waterschap. Op basis van metingen van de viscositeit en ladingsdichtheid zal onderzocht worden of de rijping van het polymeer in de praktijkinstallaties voldoende is. Bovendien kan hierdoor meer informatie over de eigenschappen van het eigen polymeer worden verkregen zodat het mogelijk wordt om regelmatig de kwaliteit van het ingekochte polymeer te controleren.