Kansen voor groene flocculanten bij slibindikking

Uncategorized
[caption id="attachment_310" align="alignright" width="300"] Jartesten met kationisch zetmeel met slib van de rwzi Dronten. Bekerglas 1 is normaal PE, Bekerglas 2 & 3 is met kationisch zetmeel.[/caption] De waterschappen zijn belangrijke inkopers van flocculanten (ook wel bekend als PE, polymeer of poly-elektrolyt) en deze flocculanten vertegenwoordigen een significante milieu-impact van de zuivering. Tot op heden vormt de milieuvriendelijkheid van deze flocculanten nog nauwelijks een criterium bij de inkoopeslissingen hoewel de waterschappen in het Klimaatakkoord met het Rijk wel de ambitie hebben afgesproken om in 2015 100% van hun producten duurzaam in te kopen. De Nederlandse overheid zet zwaar in op het stimuleren van een transitie naar biobased materialen. De gedachte hierachter is dat Nederland sterk is in zowel de chemie als de agro-sector. Hierdoor kan Nederland oorop lopen in de…
Read More

Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic

Uncategorized
Drie waterschappen en partners tekenden op 25 juni op de zuivering Bath een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te gaan fabriceren uit afvalwater wordt het een duurzaam product. Hiermee is een belangrijke stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. Leon Korving van Aiforo verzorgt het project management en zorgde ook voor de subsidie aanvraag bij de TKI Biobased Economy. [caption id="attachment_298" align="alignright" width="357"] Ondertekening van de overeenkomst op de rwzi Bath op 25 juni 2015[/caption] De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Traditioneel plastic, afkomstig van de…
Read More

Groene flocculanten voor slibontwatering

Uncategorized
In 2015 voert Aiforo in opdracht van STOWA onderzoek uit naar de mogelijkheden voor toepassing van groene flocculanten op rioolwaterzuiveringen. Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-electrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van deze flocculanten bedragen 18 miljoen euro en bovendien vertegenwoordigt het gebruik 10-15% van de totale milieu-impact van de zuivering (STOWA 2012-30). Verder is er sprake van een toename van het gebruik van deze flocculanten. In 2010 was het verbruik 20% hoger dan in 2007 (STOWA 2012-46). Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en mogelijkheden voor gebruik van groenere, biobased flocculanten als alternatief voor de traditionele flocculanten, die veelal zijn gebaseerd op polyacrylamides.
Read More