Kationen hebben positief effect op ontwaterbaarheid zuiveringsslib

Water
In opdracht van STOWA hebben Aiforo en HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de invloed van kationen zoals Fe, Ca en Mg op de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib. In dit onderzoek is op lab- en praktijkschaal onderzocht welk effect de dosering van dergelijke kationen heeft op het noodzakelijke polymeergebruik om dezelfde ont- waterbaarheid te realiseren. De experimenten laten zien dat de dosering van kationen een overwegend positief effect heeft op de totale kosten: de kosten voor de dosering van een kation worden gecompenseerd door een lager gebruik van polymeer. Voor de kationen calcium en magnesium vermindert ook de milieu-impact. Bij gebruik van ijzer is een mogelijke toename van de milieu-impact een aandachtspunt vanwege de hogere milieu-impact score voor ijzerchloride. Het effect is niet altijd gelijk voor elke slibsoort en voor elk kation. Het is…
Read More

Kansen voor groene flocculanten bij slibindikking

Uncategorized
[caption id="attachment_310" align="alignright" width="300"] Jartesten met kationisch zetmeel met slib van de rwzi Dronten. Bekerglas 1 is normaal PE, Bekerglas 2 & 3 is met kationisch zetmeel.[/caption] De waterschappen zijn belangrijke inkopers van flocculanten (ook wel bekend als PE, polymeer of poly-elektrolyt) en deze flocculanten vertegenwoordigen een significante milieu-impact van de zuivering. Tot op heden vormt de milieuvriendelijkheid van deze flocculanten nog nauwelijks een criterium bij de inkoopeslissingen hoewel de waterschappen in het Klimaatakkoord met het Rijk wel de ambitie hebben afgesproken om in 2015 100% van hun producten duurzaam in te kopen. De Nederlandse overheid zet zwaar in op het stimuleren van een transitie naar biobased materialen. De gedachte hierachter is dat Nederland sterk is in zowel de chemie als de agro-sector. Hierdoor kan Nederland oorop lopen in de…
Read More

Onderzoek ontwaterbaarheid thermofiel gegist slib

Energie, Water
Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen voor terugwinning van ammoniak door stripping van het ammoniak. Een aandachtspunt is dat zowel de thermofiele gisting als de stripping negatieve effecten kunnen hebben op de ontwaterbaarheid van het slib. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Aiforo een onderzoek opgezet om samen met HaskoningDHV te onderzoeken hoe deze ontwaterbaarheid kan worden verbeterd. Verder wordt ook samen met TU Delft gezocht naar een verklaring van de oorzaken van de verschillen in ontwaterbaarheid.
Read More

Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic

Uncategorized
Drie waterschappen en partners tekenden op 25 juni op de zuivering Bath een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te gaan fabriceren uit afvalwater wordt het een duurzaam product. Hiermee is een belangrijke stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. Leon Korving van Aiforo verzorgt het project management en zorgde ook voor de subsidie aanvraag bij de TKI Biobased Economy. [caption id="attachment_298" align="alignright" width="357"] Ondertekening van de overeenkomst op de rwzi Bath op 25 juni 2015[/caption] De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Traditioneel plastic, afkomstig van de…
Read More

Groene flocculanten voor slibontwatering

Uncategorized
In 2015 voert Aiforo in opdracht van STOWA onderzoek uit naar de mogelijkheden voor toepassing van groene flocculanten op rioolwaterzuiveringen. Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-electrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van deze flocculanten bedragen 18 miljoen euro en bovendien vertegenwoordigt het gebruik 10-15% van de totale milieu-impact van de zuivering (STOWA 2012-30). Verder is er sprake van een toename van het gebruik van deze flocculanten. In 2010 was het verbruik 20% hoger dan in 2007 (STOWA 2012-46). Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en mogelijkheden voor gebruik van groenere, biobased flocculanten als alternatief voor de traditionele flocculanten, die veelal zijn gebaseerd op polyacrylamides.
Read More

Afbreekbare bioplastics uit rioolwater

Grondstoffen
Aiforo ondersteunt het Waterschap Brabantse Delta bij de ontwikkeling van plannen voor een demonstratie installatie voor de productie van afbreekbare bioplastics uit rioolslib. Het gaat hier om polyhydroxyalkanoaten (PHA). De bacteriën in het actieve slib van een rioolwaterinstallatie blijken goed in staat om deze plastic in hun lichaam op te slaan. Door de omstandigheden goed te kiezen kan het slib tot wel 40-50% van het eigen gewicht bestaan uit dit materiaal. Het slib van de rioolwaterzuivering Bath blijkt erg geschikt voor dit proces en daarom wordt nu samen met KNN en Annox Kaldnes onderzocht of het mogelijk is een demonstratie installatie te realiseren.
Read More

Juiste aanmaak van polymeer bij slibontwatering

Water
[caption id="attachment_272" align="alignright" width="300"] Aangemaakt polymeer. Een goede menging is van groot belang[/caption] Waterschappen gebruiken polymeer (een flocculant, ook wel poly-elektroliet of PE) om de ontwatering van het slib te verbeteren. Recent onderzoek door Aiforo in opdracht van STOWA laat zien dat het belangrijk is om te controleren dat de aanmaak van het polymeer goed verloopt. De meeste waterschappen gebruiken tegenwoordig emulsies van dit polymeer en vaak wordt gedacht dat de aanmaak van de polymeer oplossing minder nauw komt dan bij het gebruik van poedervormige polymeren. Toch hebben ook de vloeibare polymeren vaak nog een rijpingstijd van 10-20 minuten nodig. Ook is het belangrijk dat de initiële menging van polymeer en water goed en met voldoende energie plaats vindt. Het STOWA onderzoek laat zien dat een simpele meting van de viscositeit…
Read More

Vergassen van slib in superkritisch water

Energie, Grondstoffen
Het benutten van de energiewaarde in natte biomassa (zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib of mest) is lastig vanwege het hoge water gehalte. Vergisting van biomassa wordt vaak gebruikt voor de winning van biogas, maar kan meestal maar 40-60% van de organische stof omzetten. Hierdoor blijft er een moeilijk verwerkbaar digestaat over. Voor de volledige benutting van de energiewaarde van de biomassa is het nodig de slibstroom te ontwateren en te drogen. Hier is vaak evenveel energie voor nodig als opgewekt kan worden met de gedroogde slibstroom. Het zou is daarom interessant om methoden te ontwikkelen waarbij de energiewaarde van de biomassa toch volledig benut kan worden zonder dat al het water verdampt hoeft te worden. Dit is te bereiken door het slib onder druk te brengen en de temperatuur te verhogen. Bij…
Read More

Vergassing van poep: het toilet heruitvinden

Energie, Grondstoffen, Water
[caption id="" align="alignright" width="308"] Reinventing The Toilet Challenge - TU Delft opzet[/caption] De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de "Reinvent The Toilet Challenge". Het doel van deze challenge is te komen tot geheel nieuwe sanitatie concepten. Deze tweede fase eindigt in december 2013 in India met de presentatie van de prototypes. Bij de TU Delft zijn de vakgroepen 3ME en Industrieel Ontwerpen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De kern van de Delftse oplossing is het gebruik van een plasmavergasser voor het verwerken van de feces. Hierdoor worden alle pathogenen in de poep volledig vernietigd…
Read More

Trends in slibontwatering

Energie, Water
In 2012 voerde Aiforo in opdracht van de STOWA een studie uit naar trends in het ontwateren van zuiveringsslib. Het onderzoek bevat een literatuurstudie naar trends in de laatste 10 jaar, maar geeft ook een interessant overzicht van de belangrijkste kentallen voor het ontwateren van zuiveringslib. Over dit onderzoek verscheen in H2O een samenvatting. Op de website van H2O staat een uitgebreider artikel en via de website van de STOWA is het volledige rapport te downloaden. In het bijzonder wordt in de studie aandacht besteed aan de toename van het polymeergebruik in de laatste jaren. Vergisting en biologische defosfatering vragen beide een hoger polymeerverbruik bij de ontwatering van slib. Vanaf 2007 groeit het aantal zuiveringen dat biologische defosfatering combineert met chemische defosfatering sterk. Deze toename verklaart daarom een deel van de toename…
Read More