Over AIFORO

AIFORO werkt aan oplossingen die leiden tot een duurzamer gebruik van water, grondstoffen en energie. AIFORO geeft niet alleen advies, maar wil ook zelf nieuwe ontwikkelingen op gang brengen en daarom ook zelf investeren in innovaties.

AIFORO is opgericht door Leon Korving. Leon heeft een achtergrond in de chemische technologie en meer dan 15 jaar ervaring met de introductie van nieuwe, duurzamere technieken in de praktijk. Leon is expert op het gebied van de verwerking van natte biomassa (slib) en hergebruik van fosfaat.

Fosfaat

Fosfaat is van essentieel belang voor onze voedselvoorziening omdat het een essentieel nutriënt is voor het verbouwen van gewassen. Het gebruik van fosfaat is echter nog lang geen kringloop proces. Daardoor ontstaan er allerlei ongewenste neveneffecten van het gebruik van fosfaat en bovendien neemt daardoor de beschikbaarheid van fosfaaterts af. Bij een transitie naar een biobased economy wordt het noodzakelijk om meer biomassa te produceren en te verwerken. Hierdoor is enerzijds meer fosfaat nodig voor de productie van deze biomassa en anderzijds ontstaan er nutriëntrijke afvalwaterstromen die het milieu belasten.

Voor bedrijven wordt het daarom belangrijker om nutrientrijke stromen beter en efficiënter te verwerken en hergebruik te bevorderen. Ook de overheid erkent dit en sloot daarom in 2011 een Ketenakkoord Fosfaatkringloop.

Natte biomassa

De verwerking van biomassa is vaak nog gericht op de omzetting in energie, maar eigenlijk is dit een relatief laagwaardige vorm van benutting van deze biomassa. Vanwege de gewenste transitie naar een biobased economy is er een sterke behoefte aan de winning van waardevolle chemicaliën uit deze biomassa. Veel van deze processen vinden plaats in een waterige omgeving zodat de verwerking en behandeling van natte biomassa steeds belangrijker wordt. Bovendien neemt de vraag naar biomassa toe waardoor ook nattere biomassa stromen in aanmerking komen als grondstof of de benutting van energie.

De verwerking van deze stromen stelt bijzondere eisen aan de te gebruiken technieken voor ontwatering en behandeling van het afvalwater. De ontwaterbaarheid van de biomassa valt vaak tegen en het afvalwater bevat hoge gehalten aan nutrienten als fosfaat en stikstof.